Mi 2

Model : aries

File Name : aries_global_images_V9.2.2.0.LXAMIEK_20180117.0000.00_5.0_global_2b5d73471b.tgz

File Size : 829M

Version : V9.2.2.0.LXAMIEK

Android : 5.0

Last Update: 2018-06-26 13:14:01

DownLoad : aries_global_images_V9.2.2.0.LXAMIEK_20180117.0000.00_5.0_global_2b5d73471b.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : aries

File Name: aries_global_images_7.11.16_20171116.0000.00_5.0_global_d623ba2360.tgz

File Size: 829M

Version : 7.11.16

Android : 5.0

Last Update: 2018-06-26 13:14:01

DownLoad : aries_global_images_7.11.16_20171116.0000.00_5.0_global_d623ba2360.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : aries

File Name: aries_images_V9.2.3.0.LXACNEK_20171229.0000.00_5.0_cn_c54a41d74c.tgz

File Size: 895M

Version : V9.2.3.0.LXACNEK

Android : 5.0

Last Update: 2018-06-26 13:14:01

DownLoad : aries_images_V9.2.3.0.LXACNEK_20171229.0000.00_5.0_cn_c54a41d74c.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : aries

File Name: aries_images_7.11.16_20171116.0000.00_5.0_cn_c9e11d4815.tgz

File Size: 914M

Version : 7.11.16

Android : 5.0

Last Update: 2018-06-26 13:14:01

DownLoad : aries_images_7.11.16_20171116.0000.00_5.0_cn_c9e11d4815.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : aries

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2018-06-26 13:14:01

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : aries

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2018-06-26 13:14:01

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT