Xiaomi Poco F1

Model : beryllium

File Name : beryllium_global_images_V10.2.3.0.PEJMIXM_20190305.0000.00_9.0_global_73c9f4b81c.tgz

File Size : 2.5G

Version : V10.2.3.0.PEJMIXM

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:03:22

DownLoad : beryllium_global_images_V10.2.3.0.PEJMIXM_20190305.0000.00_9.0_global_73c9f4b81c.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Poco F1 beryllium V10.2.2.0.PEJMIXM 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2019-01-23 00:02:56
Xiaomi Poco F1 beryllium V10.1.3.0.PEJMIFI 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:03:10
Xiaomi Poco F1 beryllium V10.0.6.0.OEJMIFH 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-11-21 00:02:53
Xiaomi Poco F1 beryllium V10.0.4.0.OEJMIFH 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-11-07 00:02:24
Xiaomi Poco F1 beryllium V9.6.25.0.OEJMIFD 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:02:47

Model : beryllium

File Name: beryllium_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_global_046ca47bfb.tgz

File Size: 2.5G

Version : 9.4.18

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:03:22

DownLoad : beryllium_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_global_046ca47bfb.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.4.12 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-04-16 00:03:06
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.3.28 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:03:31
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.3.21 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:03:21
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.3.14 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:03:12
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.3.7 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-09 00:03:02
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.3.1 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-03 00:03:05
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.2.21 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:04:50
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.2.15 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:03:02
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.1.24 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:03:02
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.1.18 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-01-25 00:02:57
Xiaomi Poco F1 beryllium 9.1.10 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-01-16 00:02:41
Xiaomi Poco F1 beryllium 8.12.27 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2018-12-29 00:02:52
Xiaomi Poco F1 beryllium 8.12.20 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2018-12-23 00:03:10
Xiaomi Poco F1 beryllium 8.12.13 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:03:10
Xiaomi Poco F1 beryllium 8.12.7 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2018-12-11 00:03:12
Xiaomi Poco F1 beryllium 8.11.29 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2018-12-04 00:03:11
Xiaomi Poco F1 beryllium 8.11.15 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2018-11-17 00:02:58
Xiaomi Poco F1 beryllium 8.11.2 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:02:47

Model : beryllium

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:03:22

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : beryllium

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:03:22

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : beryllium

File Name: beryllium_ru_global_images_V10.0.9.0.OEJRUXM_20181228.0000.00_8.1_global_516a50a18c.tgz

File Size: 2.4G

Version : V10.0.9.0.OEJRUXM

Android : 8.1

Last Update: 2019-04-20 00:03:22

DownLoad : beryllium_ru_global_images_V10.0.9.0.OEJRUXM_20181228.0000.00_8.1_global_516a50a18c.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : beryllium

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:03:22

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT