Mi Pad 3

Model : cappu

File Name :

File Size :

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:02:45

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : cappu

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:02:45

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : cappu

File Name: cappu_images_V10.2.1.0.NCICNXM_20181224.0000.00_7.0_cn_4e50042edd.tgz

File Size: 1.1G

Version : V10.2.1.0.NCICNXM

Android : 7.0

Last Update: 2019-04-20 00:02:45

DownLoad : cappu_images_V10.2.1.0.NCICNXM_20181224.0000.00_7.0_cn_4e50042edd.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi Pad 3 cappu V10.1.1.0.NCICNFI 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-11-20 00:02:17
Mi Pad 3 cappu V9.6.1.0.NCICNFD 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-07-06 00:02:21
Mi Pad 3 cappu V9.5.4.0.NCICNFA 7.0 1000M new_releases cloud_download 2018-06-26 10:09:18

Model : cappu

File Name: cappu_images_9.4.18_20190418.0000.00_7.0_cn_7e939c1306.tgz

File Size: 1.1G

Version : 9.4.18

Android : 7.0

Last Update: 2019-04-20 00:02:45

DownLoad : cappu_images_9.4.18_20190418.0000.00_7.0_cn_7e939c1306.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi Pad 3 cappu 9.3.28 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:02:51
Mi Pad 3 cappu 9.3.21 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:02:46
Mi Pad 3 cappu 9.3.14 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:02:41
Mi Pad 3 cappu 9.3.7 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2019-03-09 00:02:31
Mi Pad 3 cappu 9.2.28 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2019-03-02 00:02:36
Mi Pad 3 cappu 9.2.21 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:03:37
Mi Pad 3 cappu 9.2.15 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:02:33
Mi Pad 3 cappu 9.1.24 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:30
Mi Pad 3 cappu 9.1.17 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2019-01-19 00:02:19
Mi Pad 3 cappu 9.1.10 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2019-01-12 00:02:12
Mi Pad 3 cappu 8.12.13 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:02:38
Mi Pad 3 cappu 8.12.6 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:02:32
Mi Pad 3 cappu 8.11.29 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-12-01 00:02:15
Mi Pad 3 cappu 8.11.8 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-11-10 00:01:56
Mi Pad 3 cappu 8.11.1 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:02:05
Mi Pad 3 cappu 8.10.25 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:02:11
Mi Pad 3 cappu 8.10.18 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-10-20 00:02:12
Mi Pad 3 cappu 8.10.11 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-10-13 00:02:07
Mi Pad 3 cappu 8.9.20 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-09-22 00:01:57
Mi Pad 3 cappu 8.9.13 7.0 1.1G new_releases cloud_download 2018-09-15 00:02:05
Mi Pad 3 cappu 8.4.26 7.0 1022M new_releases cloud_download 2018-06-26 10:09:18

Model : cappu

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:02:45

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : cappu

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:02:45

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT