Mi 8

Model : dipper

File Name : dipper_global_images_V10.2.3.0.PEAMIXM_20190308.0000.00_9.0_global_29b7be0731.tgz

File Size : 2.4G

Version : V10.2.3.0.PEAMIXM

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:02:55

DownLoad : dipper_global_images_V10.2.3.0.PEAMIXM_20190308.0000.00_9.0_global_29b7be0731.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi 8 dipper V10.2.2.0.PEAMIXM 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:38
Mi 8 dipper V10.2.1.0.PEAMIXM 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2019-01-18 00:02:32
Mi 8 dipper V10.1.2.0.PEAMIFI 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-29 00:02:26
Mi 8 dipper V10.1.1.0.PEAMIFI 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-18 00:02:31
Mi 8 dipper V10.0.2.0.OEAMIFH 8.1 2.5G new_releases cloud_download 2018-09-20 00:01:58
Mi 8 dipper V9.6.7.0.OEAMIFD 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-09-18 00:01:56
Mi 8 dipper V9.5.13.0.OEAMIFA 8.1 2.3G new_releases cloud_download 2018-07-27 00:02:04

Model : dipper

File Name: dipper_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_global_3c7094c198.tgz

File Size: 2.5G

Version : 9.4.18

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:02:55

DownLoad : dipper_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_global_3c7094c198.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi 8 dipper 9.4.12 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-04-16 00:02:42
Mi 8 dipper 9.3.28 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:03:00
Mi 8 dipper 9.3.21 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:02:56
Mi 8 dipper 9.3.14 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:02:50
Mi 8 dipper 9.3.1 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-05 00:02:41
Mi 8 dipper 9.2.21 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:03:57
Mi 8 dipper 9.2.15 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-02-20 00:02:34
Mi 8 dipper 9.1.24 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:38
Mi 8 dipper 9.1.17 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-01-20 00:02:35
Mi 8 dipper 9.1.10 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-01-16 00:02:20
Mi 8 dipper 8.12.20 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-23 00:02:48
Mi 8 dipper 8.12.13 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:02:46
Mi 8 dipper 8.12.7 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-11 00:02:45
Mi 8 dipper 8.11.29 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2018-12-04 00:02:46
Mi 8 dipper 8.11.23 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2018-11-27 00:02:30
Mi 8 dipper 8.11.15 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2018-11-17 00:02:35
Mi 8 dipper 8.11.8 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2018-11-10 00:02:03
Mi 8 dipper 8.11.2 9.0 2.3G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:02:05
Mi 8 dipper 8.10.25 9.0 2.3G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:02:18
Mi 8 dipper 8.10.11 9.0 2.6G new_releases cloud_download 2018-10-12 00:02:11
Mi 8 dipper 8.9.20 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2018-09-21 00:02:10
Mi 8 dipper 8.9.7 8.1 2.5G new_releases cloud_download 2018-09-11 00:02:04
Mi 8 dipper 8.8.30 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-08-31 00:02:21
Mi 8 dipper 8.8.7 8.1 2.5G new_releases cloud_download 2018-08-08 19:56:53

Model : dipper

File Name: dipper_images_V10.2.3.0.PEACNXM_20190314.0000.00_9.0_cn_29f7e3e40a.tgz

File Size: 2.6G

Version : V10.2.3.0.PEACNXM

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:02:55

DownLoad : dipper_images_V10.2.3.0.PEACNXM_20190314.0000.00_9.0_cn_29f7e3e40a.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi 8 dipper V10.2.2.0.PEACNXM 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-01-22 00:02:40
Mi 8 dipper V10.1.2.0.PEACNFI 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2018-12-18 00:02:31
Mi 8 dipper V10.0.11.0.OEACNFH 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-11-21 00:02:28
Mi 8 dipper V10.0.9.0.OEACNFH 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:02:05
Mi 8 dipper V10.0.8.0.OEACNFH 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-10-30 00:02:03
Mi 8 dipper V10.0.6.0.OEACNFH 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-10-09 00:02:05
Mi 8 dipper V10.0.5.0.OEACNFH 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-09-18 00:01:56
Mi 8 dipper V9.6.7.0.OEACNFD 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-08-24 00:02:03
Mi 8 dipper V9.5.11.0.OEACNFA 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-07-11 21:38:46

Model : dipper

File Name: dipper_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_cn_0e45d1a560.tgz

File Size: 2.7G

Version : 9.4.18

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:02:55

DownLoad : dipper_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_cn_0e45d1a560.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi 8 dipper 9.3.28 9.0 2.8G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:03:00
Mi 8 dipper 9.3.21 9.0 2.6G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:02:56
Mi 8 dipper 9.3.14 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:02:50
Mi 8 dipper 9.2.21 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:03:57
Mi 8 dipper 9.2.15 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:02:41
Mi 8 dipper 9.1.24 9.0 2.8G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:38
Mi 8 dipper 9.1.17 9.0 2.8G new_releases cloud_download 2019-01-20 00:02:35
Mi 8 dipper 8.12.13 9.0 2.8G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:02:46
Mi 8 dipper 8.12.7 9.0 2.8G new_releases cloud_download 2018-12-11 00:02:45
Mi 8 dipper 8.11.8 9.0 2.8G new_releases cloud_download 2018-11-10 00:02:03
Mi 8 dipper 8.11.2 9.0 2.8G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:02:05
Mi 8 dipper 8.10.25 9.0 2.9G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:02:18
Mi 8 dipper 8.10.18 9.0 2.9G new_releases cloud_download 2018-10-20 00:02:20
Mi 8 dipper 8.10.12 9.0 2.9G new_releases cloud_download 2018-10-14 00:02:01
Mi 8 dipper 8.8.31 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-09-08 00:02:04
Mi 8 dipper 8.8.30 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-09-01 00:02:10
Mi 8 dipper 8.8.24 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-08-28 00:02:21
Mi 8 dipper 8.8.16 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-08-18 00:02:08
Mi 8 dipper 8.8.9 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-08-11 00:02:10
Mi 8 dipper 8.7.26 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-07-28 00:02:03
Mi 8 dipper 8.7.19 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-07-21 00:02:09
Mi 8 dipper 8.7.12 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-07-14 00:02:18
Mi 8 dipper 8.7.6 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-07-11 21:38:46
Mi 8 dipper 8.6.28 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-07-02 23:21:28
Mi 8 dipper 8.6.23 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:09:49

Model : dipper

File Name: dipper_ru_global_images_V10.1.3.0.PEARUXM_20181223.0000.00_9.0_global_366546c565.tgz

File Size: 2.4G

Version : V10.1.3.0.PEARUXM

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:02:55

DownLoad : dipper_ru_global_images_V10.1.3.0.PEARUXM_20181223.0000.00_9.0_global_366546c565.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : dipper

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:02:55

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT