Xiaomi Mi 8 Lite

Model : platina

File Name : platina_global_images_V10.2.2.0.ODTMIXM_20190115.0000.00_8.1_global_f94c5f49c2.tgz

File Size : 2.4G

Version : V10.2.2.0.ODTMIXM

Android : 8.1

Last Update: 2019-01-26 00:02:57

DownLoad : platina_global_images_V10.2.2.0.ODTMIXM_20190115.0000.00_8.1_global_f94c5f49c2.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.0.5.0.ODTMIFH 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:03:08
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.0.3.0.ODTMIFH 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-11-22 00:02:45
Xiaomi Mi 8 Lite platina V9.6.5.0.ODTMIFD 8.1 2.5G new_releases cloud_download 2018-11-16 00:02:54

Model : platina

File Name: platina_global_images_9.1.24_20190124.0000.00_8.1_global_cc7f5af36d.tgz

File Size: 2.4G

Version : 9.1.24

Android : 8.1

Last Update: 2019-01-26 00:02:57

DownLoad : platina_global_images_9.1.24_20190124.0000.00_8.1_global_cc7f5af36d.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.1.17 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2019-01-19 00:02:47
Xiaomi Mi 8 Lite platina 8.12.27 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-29 00:02:49
Xiaomi Mi 8 Lite platina 8.12.13 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:03:08

Model : platina

File Name: platina_images_V10.2.3.0.ODTCNXM_20190114.0000.00_8.1_cn_8dfdaca360.tgz

File Size: 2.7G

Version : V10.2.3.0.ODTCNXM

Android : 8.1

Last Update: 2019-01-26 00:02:57

DownLoad : platina_images_V10.2.3.0.ODTCNXM_20190114.0000.00_8.1_cn_8dfdaca360.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.2.2.0.ODTCNXM 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2019-01-08 00:02:51
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.0.8.0.ODTCNFH 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:03:08
Xiaomi Mi 8 Lite platina V9.6.6.0.ODTCNFD 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:02:45

Model : platina

File Name: platina_images_9.1.24_20190124.0000.00_9.0_cn_3f4a8f17ed.tgz

File Size: 2.7G

Version : 9.1.24

Android : 9.0

Last Update: 2019-01-26 00:02:57

DownLoad : platina_images_9.1.24_20190124.0000.00_9.0_cn_3f4a8f17ed.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.1.17 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-01-20 00:03:07
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.1.10 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-01-12 00:02:59
Xiaomi Mi 8 Lite platina 8.12.6 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:03:04
Xiaomi Mi 8 Lite platina 8.11.1 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:02:27
Xiaomi Mi 8 Lite platina 8.10.25 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:02:45

Model : platina

File Name: platina_ru_global_images_V10.2.1.0.ODTRUXM_20190115.0000.00_8.1_global_8be481215f.tgz

File Size: 2.4G

Version : V10.2.1.0.ODTRUXM

Android : 8.1

Last Update: 2019-01-26 00:02:57

DownLoad : platina_ru_global_images_V10.2.1.0.ODTRUXM_20190115.0000.00_8.1_global_8be481215f.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : platina

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-01-26 00:02:57

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT