Redmi 4

Model : prada

File Name : prada_global_images_V10.2.1.0.MCEMIXM_20190115.0000.00_6.0_global_c43260bc6a.tgz

File Size : 1.6G

Version : V10.2.1.0.MCEMIXM

Android : 6.0

Last Update: 2019-03-30 00:02:39

DownLoad : prada_global_images_V10.2.1.0.MCEMIXM_20190115.0000.00_6.0_global_c43260bc6a.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi 4 prada V10.1.1.0.MCEMIFI 6.0 1.6G new_releases cloud_download 2018-12-12 00:02:08
Redmi 4 prada V9.6.1.0.MCEMIFD 6.0 1.7G new_releases cloud_download 2018-07-05 00:02:24
Redmi 4 prada V9.5.5.0.MCEMIFD 6.0 1.7G new_releases cloud_download 2018-07-02 23:21:00
Redmi 4 prada V9.5.3.0.MCEMIFA 6.0 1.7G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:08:49

Model : prada

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-03-30 00:02:39

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : prada

File Name: prada_images_V10.2.1.0.MCECNXM_20181224.0000.00_6.0_cn_b22fd9e723.tgz

File Size: 1.8G

Version : V10.2.1.0.MCECNXM

Android : 6.0

Last Update: 2019-03-30 00:02:39

DownLoad : prada_images_V10.2.1.0.MCECNXM_20181224.0000.00_6.0_cn_b22fd9e723.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi 4 prada V10.1.1.0.MCECNFI 6.0 1.7G new_releases cloud_download 2018-12-11 00:02:20
Redmi 4 prada V9.6.3.0.MCECNFD 6.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-08-22 00:01:41
Redmi 4 prada V9.6.2.0.MCECNFD 6.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:08:49

Model : prada

File Name: prada_images_9.3.28_20190328.0000.00_6.0_cn_6d1348dc59.tgz

File Size: 1.7G

Version : 9.3.28

Android : 6.0

Last Update: 2019-03-30 00:02:39

DownLoad : prada_images_9.3.28_20190328.0000.00_6.0_cn_6d1348dc59.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi 4 prada 9.3.21 6.0 1.7G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:02:31
Redmi 4 prada 9.3.14 6.0 1.7G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:02:29
Redmi 4 prada 9.3.7 6.0 1.7G new_releases cloud_download 2019-03-09 00:02:20
Redmi 4 prada 9.2.28 6.0 1.7G new_releases cloud_download 2019-03-02 00:02:25
Redmi 4 prada 9.2.21 6.0 1.7G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:03:06
Redmi 4 prada 9.2.15 6.0 1.7G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:02:22
Redmi 4 prada 9.1.24 6.0 1.8G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:16
Redmi 4 prada 9.1.17 6.0 1.8G new_releases cloud_download 2019-01-19 00:02:02
Redmi 4 prada 9.1.10 6.0 1.8G new_releases cloud_download 2019-01-12 00:02:00
Redmi 4 prada 8.12.13 6.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:02:18
Redmi 4 prada 8.12.6 6.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:02:21
Redmi 4 prada 8.11.29 6.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-12-01 00:02:03
Redmi 4 prada 8.11.8 6.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-11-10 00:01:46
Redmi 4 prada 8.11.1 6.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:01:45
Redmi 4 prada 8.10.25 6.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:01:57
Redmi 4 prada 8.10.18 6.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-10-20 00:02:00
Redmi 4 prada 8.10.11 6.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-10-13 00:01:55
Redmi 4 prada 8.9.20 6.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-09-22 00:01:48
Redmi 4 prada 8.9.13 6.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-09-15 00:01:56
Redmi 4 prada 8.9.6 6.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-09-08 00:01:49
Redmi 4 prada 8.8.31 6.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-09-04 00:01:41
Redmi 4 prada 8.8.23 6.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-08-25 00:01:48
Redmi 4 prada 8.8.16 6.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-08-18 00:01:49
Redmi 4 prada 8.8.9 6.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-08-11 00:01:48
Redmi 4 prada 8.8.3 6.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-08-08 19:56:37
Redmi 4 prada 8.4.26 6.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:08:49

Model : prada

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-03-30 00:02:39

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : prada

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-03-30 00:02:39

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT