Mi 5x

Model : tiffany

File Name :

File Size :

Version :

Android :

Last Update: 2019-02-15 00:01:40

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : tiffany

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-02-15 00:01:40

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : tiffany

File Name: tiffany_images_V10.2.3.0.ODBCNXM_20190125.0000.00_8.1_cn_155c83324c.tgz

File Size: 2.3G

Version : V10.2.3.0.ODBCNXM

Android : 8.1

Last Update: 2019-02-15 00:01:40

DownLoad : tiffany_images_V10.2.3.0.ODBCNXM_20190125.0000.00_8.1_cn_155c83324c.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi 5x tiffany V10.2.2.0.ODBCNXM 8.1 2.3G new_releases cloud_download 2019-01-08 00:01:28
Mi 5x tiffany V10.1.3.0.NDBCNFI 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-11-20 00:01:25
Mi 5x tiffany V9.6.2.0.NDBCNFD 7.1 2.3G new_releases cloud_download 2018-09-04 00:01:08
Mi 5x tiffany V9.6.1.0.NDBCNFD 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:07:07

Model : tiffany

File Name: tiffany_images_9.1.24_20190124.0000.00_8.1_cn_1061beec9c.tgz

File Size: 2.3G

Version : 9.1.24

Android : 8.1

Last Update: 2019-02-15 00:01:40

DownLoad : tiffany_images_9.1.24_20190124.0000.00_8.1_cn_1061beec9c.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi 5x tiffany 9.1.17 8.1 2.2G new_releases cloud_download 2019-01-19 00:01:25
Mi 5x tiffany 9.1.10 8.1 2.2G new_releases cloud_download 2019-01-12 00:01:22
Mi 5x tiffany 8.12.13 8.1 2.3G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:01:26
Mi 5x tiffany 8.12.6 8.1 2.3G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:01:31
Mi 5x tiffany 8.11.15 8.1 2.3G new_releases cloud_download 2018-11-20 00:01:25
Mi 5x tiffany 8.11.2 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:01:14
Mi 5x tiffany 8.10.25 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:01:18
Mi 5x tiffany 8.10.18 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-10-20 00:01:22
Mi 5x tiffany 8.10.11 7.1 2.3G new_releases cloud_download 2018-10-13 00:01:22
Mi 5x tiffany 8.9.20 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-09-22 00:01:18
Mi 5x tiffany 8.9.13 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-09-15 00:01:21
Mi 5x tiffany 8.9.6 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-09-08 00:01:16
Mi 5x tiffany 8.8.30 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-09-01 00:01:16
Mi 5x tiffany 8.8.23 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-08-25 00:01:14
Mi 5x tiffany 8.8.9 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-08-10 11:26:56
Mi 5x tiffany 8.8.3 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-08-08 19:55:55
Mi 5x tiffany 8.7.26 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-07-28 00:01:10
Mi 5x tiffany 8.7.19 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-07-21 00:01:13
Mi 5x tiffany 8.7.12 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-07-14 00:01:13
Mi 5x tiffany 8.4.26 7.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:07:07

Model : tiffany

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-02-15 00:01:40

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : tiffany

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-02-15 00:01:40

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT